Prawne

Prawne

REKLAMACJE, GWARANCJA i SPORY

  1. Dane kontaktowe do naszego sklepu (w tym dane kontaktowe w celach rozpatrywania reklamacji i sporów) znajdziesz na stronie Kontakt.
  2. Towary sprzedawane w Sklepie internetowym ZABAWKI.NET są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych (chyba, że w opisie produktu zaznaczono inaczej - dotyczy produktów outletowych).
  3. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu wady fizycznej rzeczy, stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego regulujących rękojmię za wady fizyczne (dotyczy wyłącznie Konsumentów). Roszczenia z rękojmi wygasają w terminie 2 lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
  4. ZABAWKI.NET udziela gwarancji jakości na oznaczone, sprzedawane poprzez Sklep internetowy towary na okres dwóch lat, licząc od dnia zawarcia umowy.
  5. W ramach świadczeń gwarancyjnych, ZABAWKI.NET zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych rzeczy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad – według swojego uznania – wyłącznie, jeżeli wady te powstały z przyczyn tkwiących bezpośrednio w sprzedanym towarze, a ujawnią się w ciągu terminu gwarancji jakości wskazanego w pkt. IV powyżej.
  6. Do przesyłki reklamacyjnej prosimy o dołączenie wypełnionego formularza zwrotu jaki otrzymasz w każdej przesyłce od nas wraz z dokładnym opisem wady objętej reklamacją.
  7. Transport reklamowanych towarów z tytułu gwarancji udzielonej przez Sprzedającego bądź producenta towaru lub z tytułu niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie i koszt Kupującego za pośrednictwem wybranego przewoźnika. ZABAWKI.NET nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Powyższe dotyczy wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
  8. Reklamacje rozpatrywane są przez ZABAWKI.NET w terminie 30 dni, licząc od dnia ich skutecznego zgłoszenia.
  9. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń reklamacyjnych, towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.